Disclaimer

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. Het Expertise Behandelcentrum van Zorggroep Groningen streeft ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is; er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van onze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

De informatie op deze site is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal, worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het Expertise Behandelcentrum van Zorggroep Groningen.

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat wij het Expertise Behandelcentrum niet verantwoordlijk is voor de inhoud van deze websites.